Fonds

Tante Mach Fonds

Macheltje Sloof (20-4-1906 – 25-5-2002) was in Heerjansdam een bekende, kordate vrouw. Die bekendheid had zij niet alleen te danken aan haar werkzaamheden op de gemeentesecretarie en als ambtenaar van de Burgerlijke Stand (zij was de eerste vrouwelijke Gemeenteontvanger van Nederland), ‘Tante Mach’ was ook een van de weinige vrouwen die graag een sigaar rookte en -alsof dit nog niet genoeg was – reed zij ook al heel vroeg met een auto en een motor. Met recht kan van haar gezegd worden dat zij wel een heel actieve, ondernemende vrouw was.

Ontstaan:
In de ledenvergadering van 2010 van de Heerjansdamse Ondernemingsvereniging “De Hazewinden” is gebleken dat de meeste ondernemers het er (helemaal) mee eens zijn dat er vanuit een eventueel overschot binnen de vereniging jaarlijks een financiële bijdrage wordt geleverd aan een algemeen maatschappelijk goed doel in Heerjansdam. In dat kader werd vervolgens voorgesteld om binnen de vereniging een zogenaamde “ondernemersfonds” op te richten.
Het fonds heeft als doel jaarlijks een kleine financiële bijdrage te leveren aan gemeenschappelijke acties en projecten binnen Heerjansdam dan wel aan personen die in Heerjansdam woonachtig zijn en raakvlak hebben met bedoelde acties en/of projecten. Het fonds stelt dat de voorkeur ligt bij locale initiatieven, voorzieningen en activiteiten. Dit zal leiden tot toenemende betrokkenheid van de ondernemers bij het ontwikkelen van maatschappelijk goede doelen binnen Heerjansdam. Het beheer van het fonds zal gebeuren door het bestuur in samenwerking met een fondscommissie. De hoogte en de bestemming van het jaarlijks beschikbaar te stellen bedrag zal eveneens worden vastgesteld door het bestuur in samenwerking met de commissie. De cheque zal worden overhandigd namens de ondernemersvereniging.

Doel:
Het ‘Tante Mach Fonds’ is een ondernemingsfonds met als doelstelling om een gelijkmatige verdeling te bewerkstelligen van sponsorgelden en/of- diensten voor lokale activiteiten.

Werking:
Het ‘Tante Mach Fonds’ ontvangt vanuit de Heerjansdamse ondernemingsvereniging “De Hazewinden” jaarlijks een budget van minimaal € 500,-. Voor 2012 is als start budget € 1000,- afgesproken. Verder zal er maximaal € 500,- per activiteit wordt vertrekt. Om de flexibiliteit van het fonds te waarborgen kan van bovenstaande afgeweken worden in goed overleg met het voltallige bestuur van de “Hazewinden”.
De commissie beoordeelt aanvragen en adviseert het bestuur. Op basis daarvan wordt, na overlegging van een (kopie)factuur, een uitkering gedaan.

uw voorstel ontvangen wij graag op : tantemachfonds@gmail.com